Architekti CCA - bytová architektura, komerční architektura

Začínali jsme jako tým nadšených architektů, sbírali zkušenosti, překonávali sami sebe. Nadále se rozvíjíme, rosteme... K vytváření a přetváření prostoru pro bydlení či v kancelářích přistupujeme inovativně s ohledem na přání klienta a samozřejmě i k naší vlastní spokojenosti. Nad vlastní architektonickou exhibicí, stavíme Vaše přání a zadání. Je nám ctí umožnit Vám, aby se Váš sen stal funkční a fungující skutečností.

Byt, dům nebo kancelář nemusí být vůbec fádní. Osobité a inspirativní prostory lobby, jednacích místností, nebo i kuchyně... Rostliny uprostřed stolu, popisovatelné zdi, nejnovější komunikační technologie, nebo hravě relaxační prvky... Jsme zvyklí pracovat s novými trendy a nemožnost je pro nás výzvou. Není psáno, že musíte použít jen ověřené a tradiční řešení.

Nebojte se s námi vytvářet svůj nový prostor. Těšíme se na vás!

Provedeme vás celým procesem od přípravy až po realizaci...

diagram

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Vypracování návrhu stavby (studie) je prvním graficky znázorněným prostorovým vyjádřením záměru stavebníka. Dává mu konkrétní představu o koncepci řešení záměru (např. urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, technické, technologické, interiérové a materiálové). Z návrhu by mělo být jasné, jak je záměr zasazen do území, jaká je jeho hmota, vnitřní uspořádání, fasády a základní materiály. Jedná se o zásadní kreativní práci architekta, která je na začátku celého procesu navrhování stavby a zásadně předurčuje výslednou stavbu. Kvalitní stavba vždy vyžaduje souvislou práci architekta od konceptu k detailu, protože v návrhu stavby zůstávají detaily pouze naznačené. Návrh stavby zároveň ukazuje ekonomické a časové limity budoucí výstavby. Dalším hlavním účelem návrhu stavby je pomoci klientovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru v řešeném území. Návrh stavby je také možné již využít k předběžným konzultacím s dotčenými orgány a dalšími institucemi.

Služby architekta:

Smluvní plnění fáze  návrhu stavby zpravidla obsahuje činnost:

a) standardní

b) nadstandardní

c) obstarávací

Součinnost klienta:

Součinnost klienta je důležitá zejména v těchto oblastech:

 

AUTORSKÝ DOZOR

Hlavní náplní této výkonové fáze zpracovatele projektové dokumentace je kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav. Výkon autorského dozoru (AD) může mít charakter trvalý nebo občasný v rozsahu, který je stanoven smlouvou. (Podle § 152 odst. 4 stavebního zákona u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.) Na výzvu se AD účastní kontrolních prohlídek stavby vedených stavebním úřadem a závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Při dokončení stavby se AD účastní uvedení stavby a jejích technických a technologických zařízení do provozu a spolupracuje při odevzdání a převzetí stavby nebo její části. AD poskytuje klientovi součinnost a spolupráci při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních. AD je oprávněn provádět kontroly stavebního deníku a pořizovat zápisy AD do stavebního deníku.

Služby architekta

Z hlediska smluvního plnění autorský dozor zpravidla obsahuje činnost:

a) standardní

b) nadstandardní

c) obstarávací

Součinnost klienta

Součinnost klienta je důležitá zejména v těchto oblastech:

 

PROJECT MANAGEMENT

Project managementem se rozumí komplexní řízení stavebních projektů a provázení investorů celým procesem přípravy a realizace staveb od prvotního investičního záměru až po dokončení a předání stavby koncovým uživatelům.

Neocenitelnou výhodou pro klienta, který se rozhodne využít našich služeb, je skutečnost, že po celou dobu přípravy i samotné realizace ho zastupuje pouze jeden partner, který celou investici řídí po stránce technické i obchodní a veškeré informace předává investorovi tak, aby se mohl rozhodnout optimálně.

Náš zákazník tedy nemusí jednat s jednotlivými účastníky výstavby (úřady, projektanti, stavební dodavatelé a další), celý systém řízení, komunikace, koordinace a kontroly přebírá project manager (ať už jako tým nebo jako jednotlivec).

Níže uvedené služby v oblasti řízení projektů nabízíme jak ve formě komplexního balíčku, tak jako samostatné dílčí služby.

Projekt lze obecně rozdělit do 3 fází:

a) Fáze 1 - příprava projektu

b) Fáze 2 - realizace

c) Fáze 3 - uvedení projektu do provozu

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Hlavním účelem projektu pro povolení stavby je dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s obecnými technickými požadavky a s veřejným zájmem v dané lokalitě reprezentovaným mimo jiné závaznými stanovisky DOSS. Na základě projektu pro stavební povolení (resp. dokumentace pro vydání stavebního povolení) vydává stavební úřad stavební povolení. Projektová dokumentace musí vyhovět ustanovením stavebního zákona a ostatním zvláštním předpisům, např. požární ochrany, civilní ochrany apod. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení musí vždy poskytovat jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, konstrukční, dispoziční, provozní a materiálovou charakteristiku stavby. Na základě zpracované projektové dokumentace je možné zpřesnit odhad nákladů stavby, způsob provedení a časové možnosti budoucí výstavby. Projektová dokumentace pro ohlášení je zpracována jako projekt pro povolení stavby, přiměřeně charakteru, funkci a velikosti stavby. Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až E podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí se přizpůsobuje druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. U drobných staveb je možné zpracovat „jednostupňovou“ dokumentaci v podrobnosti až do úrovně dokumentace pro provádění stavby.

Služby architekta

Z hlediska smluvního plnění fáze dokumentace ke stavebnímu povolení zpravidla obsahuje činnost:

a) standardní

Obsah a rozsah dokumentace je stanoven prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu – přílohou č. 4 a 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě (§ 158 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. Dokumentace obsahuje architektonicko-stavební část a projekty profesí podle typu a náročnosti stavby.

b) nadstandardní

c) obstarávací

Součinnost klienta

Součinnost klienta je důležitá zejména v těchto oblastech:

 

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

V počáteční fázi se tříbí a upřesňují základní představy a očekávání o budoucím návrhu stavby. Obecně nejen v projekci platí, že dobré zadání bývá polovina úspěchu. Architekt by měl klientovi pomoci ujasnit si záměr a účel stavby. Měl by dohlédnout možné souvislosti chystané stavby v území a předběžně ověřit její vhodnost. Méně zkušeným stavebníkům by měl architekt pomoci předběžně vyhodnotit ekonomiku stavby a posoudit environmentální souvislosti. Výsledkem přípravy projektu by měl být podrobný stavební program včetně stanovení standardů stavby. Již při prvotních úvahách je zapotřebí předběžně stanovit například energetickou náročnost stavebního záměru, která se zásadně předurčí již v prvotních skicách, protože v pozdějších fázích projektování, kdy je stavba umístěna, již nelze měnit tvar domu. Stejně tak je užitečné předem stanovit standard stavby a úroveň její technické vybavenosti. V této fázi je též vhodné předběžně určit nutnost potřebných průzkumů a rozborů, případně dalších ověřovacích specializovaných studií nebo expertiz. Zejména u větších a složitějších staveb je vhodné smluvně oddělit zadání projektu od dalších fází, protože teprve při definici zadání se jednoznačně určí náročnost dalších projekčních prací, na jejichž podkladě lze lépe stanovit smluvní podmínky mezi architektem a klientem.

Služby architekta

Smluvní plnění fáze 1. příprava projektu zpravidla obsahuje činnost:

a) standardní

b) nadstandardní

c) obstarávací

Součinnost klienta

Součinnost klienta je důležitá zejména v těchto oblastech:

 

SPACE PLANNING

Co je prostorové plánování v interiéru?

Dispoziční plánování prostoru je klíčové v procesu návrhu interiéru. Začíná podrobnou analýzou toho, jakým způsobem chce klient prostor využívat. Následně architekt vypracuje plán, který definuje jednotlivé zóny v prostoru a činnosti, které se budou v těchto zónách odehrávat. Prostorový plán a vzájemné uspořádání jednotlivých zón definuje, jak se lidé budou daným prostorem pohybovat. Plán je dokončen přidáním detailů veškerého umístění nábytku, vybavení a doplňků.

Základní body, které je nutno si před vytvořením každého space planu ujasnit:

Tyto otázky pomůžou definovat body, které váš space plan potřebuje vyřešit. Zamyslete se nad nimi a snažte se najít řešení, které bude pro vás, jako klienty schůdné. Možná zjistíte, že musíte v některých bodech dělat kompromisy. My jako architekti a Ti, kteří pro Vás prostor navrhují, se budeme snažit aby fungoval dle Vašich představ co nejlépe, za použití co nejmenšího množství kompromisů.